......................................................................................................................................................................................................................
The Mountain

The Mountain

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Lights

Lights

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Moonrise

Moonrise

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Dawn

Dawn

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Blue Night

Blue Night

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Winter Trees

Winter Trees

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Winter Field

Winter Field

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Sunlight

Sunlight

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Blades of Grass

Blades of Grass

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Shipyard Lights

Shipyard Lights

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Harbor

Harbor

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

High Summer

High Summer

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

The Lake

The Lake

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Outbuildings

Outbuildings

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

The Pier

The Pier

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Snowfall

Snowfall

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

The Cabin

The Cabin

Monotype on three sheets of paper, 37" x 78", 2013

Shelter

Shelter

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

The Procession

The Procession

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Treetop #1

Treetop #1

Monotype on two sheets of paper, 37" x 78", 2013

Treetop #2

Treetop #2

Monotype on three sheets of paper, 37" x 78", 2013

The Mountain

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Lights

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Moonrise

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Dawn

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Blue Night

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Winter Trees

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Winter Field

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Sunlight

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Blades of Grass

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Shipyard Lights

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Harbor

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

High Summer

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

The Lake

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Outbuildings

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

The Pier

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

Snowfall

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2014

The Cabin

Monotype on three sheets of paper, 37" x 78", 2013

Shelter

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

The Procession

Monotype on two sheets of paper, 37" x 52", 2013

Treetop #1

Monotype on two sheets of paper, 37" x 78", 2013

Treetop #2

Monotype on three sheets of paper, 37" x 78", 2013

The Mountain
Lights
Moonrise
Dawn
Blue Night
Winter Trees
Winter Field
Sunlight
Blades of Grass
Shipyard Lights
Harbor
High Summer
The Lake
Outbuildings
The Pier
Snowfall
The Cabin
Shelter
The Procession
Treetop #1
Treetop #2